OBV คืออะไร? ความหมายของ OBV ในภาษาไทย

0 Comments

การศึกษาและวิเคราะห์กราฟการเงินมักจะมีตัวชี้วัดหลายประการ, ซึ่งอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ On-Balance Volume (OBV). สำหรับนักลงทุนหลายคน, OBV มักถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์.

OBV คืออะไร? OBV หรือ On-Balance Volume เป็นตัวชี้วัดที่วัดปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ตลอดจากการเคลื่อนไหวของราคา. ในทางทฤษฎี, OBV เพิ่มค่าในขณะที่ราคาขึ้นและลดค่าเมื่อราคาลง. ด้วยกลไกนี้, OBV ช่วยให้นักลงทุนสามารถดูได้ว่ามีการสนใจจากตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลง.

การใช้ OBV ในการวิเคราะห์ตลาดมักเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคา. นักลงทุนที่มีความรู้เกี่ยวกับการ คํานวณ lot size สามารถใช้ OBV เพื่อเพิ่มความเข้าใจในทิศทางที่ตลาดอาจจะเลื่อนไป.

นอกจากนี้, การใช้ OBV เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อขายยังช่วยในการตรวจสอบความสมดุลระหว่างผู้ที่ซื้อและผู้ที่ขายในตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์เทรนด์และการคาดการณ์ทิศทางของตลาดในอนาคต.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *